• สถาบันนวัตกรรมทางปัญญา

 • LET

  WISDOM

  PERFORM

Our Vision

สถาบันที่สร้างนวัตกรรมทางปัญญาแก่ผู้รักในความรู้

The institution that nourishes innovative wisdom for the lovers of knowledge.

Our Mission

จัดหลักสูตรที่สร้างนวัตกรรมทางปัญญา

Providing of programs for nourishing innovative wisdom

หลักสูตรเตรียมนักการเมือง

Pre-Politician Program

สมาคมปรัชญาและศาสนา ประเทศไทย ร่วมสนับสนุนวิชาการ
จุดประสงค์หลักสูตร

อาชีพนักการเมือง มีความสำคัญต่อภารกิจการบริหารประเทศ เพื่อสร้างความผาสุกแก่ประชาชนและสังคมของประเทศโดยรวม ผู้ที่ปรารถนาจะเข้ามาสู่เส้นทางอาชีพการเมือง จึงควรมีพื้นฐานความรู้และทักษะที่เพียงพอในการดำเนินงานทางการเมืองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อก้าวสู่การเป็น นักการเมืองอาชีพ อย่างมีคุณภาพ

สถาบันอินโนเวทิฟวิสดอม มองเห็นความสำคัญของ อาชีพนักการเมือง จึงจัดอบรมหลักสูตร เตรียมนักการเมือง หรือ Pre-Politician Program (PPP) เพื่อเปิดมุมมองด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อสร้างความพร้อมให้กับผู้ที่จะเข้าสู่อาชีพการเมือง โดยจัดอบรมองค์ความรู้ทางปรัชญา รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ในรูปแบบ บูรณาการสหวิทยาการ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมมีโลกทัศน์ แนวคิด ประสบการณ์ และเรียนรู้วิธีคิดอย่างมีหลักการ มีเหตุมีผล นอกเหนือจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังได้สัมผัสกับบรรยากาศการอบรมที่เป็นกันเอง อีกทั้งยังได้พบปะสังสรรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนใหม่และเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและทางการเมือง

หัวข้อและรูปแบบการอบรม

 • อบรมองค์ความรู้ทางปรัชญา รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ในรูปแบบ บูรณาการสหวิทยาการ
 • วาทกรรมหัวข้อที่เป็นประเด็นกับนักวิชาการและนักการเมืองที่มีประสบการณ์ตรง
 • สอบถามรายละเอียด

หลักสูตรเตรียมนักการเมือง รุ่นที่ 1 

 • เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด 60 ท่าน
 • อบรมทุกบ่ายวันเสาร์เป็นเวลา 9 สัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 13.00-18:00 น. ช่วงเย็น 18.30 - 22.00 น. Dinner Talk สลับกับกิจกรรมสังคม
 • สถานที่อบรม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ (The Sukosol Hotel Bangkok)
 • กำหนดเปิดอบรมหลักสูตร คลิกที่นี่
 • หลักสูตรแรกที่นี่ ที่เดียว

หลักสูตรอบรมสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการจะเข้าสู่อาชีพการเมือง
 • นักการเมืองรุ่นใหม่ที่ต้องการเพิ่มพูนพื้นฐานและทักษะความรู้ทางการเมือง
 • นักการเมืองที่ต้องการเปิดโลกทัศน์ แนวคิด และมุมมองทางการเมือง
 • ผู้ที่ต้องการเครือข่ายและสัมพันธภาพกับคนรุ่นใหม่ นักวิชาการ และนักการเมือง
 • เปิดโอกาสเข้าสู่อาชีพนักการเมือง
 • ค่าอบรมตลอดหลักสูตร 79,000 บาท (ไม่รวม V.A.T)
Ph.D. in Philosophy, ABAC
Ph.D. in Public Policy & Management, KBU
Ph.D. in Public Administration, UIDS, Dallas, Texas, U.S.A.
Former Ph.D. Student in Economics (International Program), UTCC
Honoris Causa Doctorate of Philosophy in Social Change,
UMKC, Florida, U.S.A.
Adjunct Assistant Professor. UMKC, Florida, U.S.A.
เจ้าของกิจการ ที่ปรึกษา อาจารย์และวิทยากรบรรยายพิเศษ
งานด้านสังคมและการเมือง

ผู้ก่อตั้ง & ผู้อำนวยการ
Founder & Director
พรเทพ จันทรนิภ
Pornthep Chantraniph

ข้อมูลผู้ก่อตั้ง
Founder's Profile

ข้อมูลผู้ก่อตั้ง Founder's Profile

ที่ปรึกษาหลักสูตรกิตติมศักดิ์

Honorary Advisor

อดีตรองนายกรัฐมนตรี 3 สมัย
อดีตรัฐมนตรี 6 กระทรวง

กร ทัพพะรังสี

Korn Dabbaransi

ที่ปรึกษาหลักสูตร

Course Advisors

นายกสมาคมปรัชญาและศาสนา ประเทศไทย พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

Prof. Dr. Soraj Hongladarom

อดีตนายกสมาคมปรัชญาและศาสนา ประเทศไทย พ.ศ. 2551-2554
อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

ผศ.ดร.วรยุทธ ศรีวรกุล

Asst. Prof. Dr. Warayuth Sriwarakul

วิทยากรกิตติมศักดิ์

Honorary Speakers

อดีตรองนายกรัฐมนตรี 3 สมัย
อดีตรัฐมนตรี 6 กระทรวง

กร ทัพพะรังสี

Korn Dabbaransi

อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมและผู้พิพากษาศาลยุติธรรม
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล

Adjunct Prof. Jaran Pukditanakul

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

Kobkarn Wattanavrangkul

หัวหน้าพรรคกล้า

กรณ์ จาติกวณิช

Korn Chatikavanij

หัวหน้าพรรคก้าวไกล

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

Pita Limjaroenrat

แขกรับเชิญกิตติมศักดิ์

Honorary Guest

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

Kobkarn Wattanavrangkul

ส่วนหนึ่งของวิทยากรรับเชิญ

Guest Lecturers

โครงการดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ ม.เกษมบัณฑิต
อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต
อดีตผู้เชี่ยวชาญ United Nations Industrial Development Organization
อดีตผู้เชี่ยวชาญ ASEAN Secretariat
อดีตผู้เชี่ยวชาญ C.I.R.D.A.P., United Nations

รศ.ดร. ณัฐพล ขันธไชย

Assoc. Prof. Dr. Nathaphol Khanthachai

อดีตรองปลัดกรุงเทพมหานคร
อดีตประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
อ.ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ดร. สมภพ ระงับทุกข์

Dr. Sompop Ragubtook

อดีตนายกสมาคมปรัชญาและศาสนา ประเทศไทย พ.ศ. 2555-2557
อดีตหัวหน้าภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ผศ.ดร. สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ

Asst. Prof. Dr. Siriphen Piriyachittakornkit

สมาชิกวุฒิสภาปี 2535 - 2539 และปี 2539 - 2543
อาจารย์ประจำ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผศ.ดร. วิชัย โถสุวรรณจินดา

Asst. Prof. Dr. Vichai Thosuwonchinda

อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.ดร. ชัชชัย คุ้มทวีพร

Asst. Prof. Dr. Chatchai Khumtaveeporn

อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.มานิตย์ จุมปา

Associate Prof. Dr. Manit Jumpa

หัวหน้าภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร. เกษม เพ็ญภินันท์

Asst. Prof. Dr. Kasem Phenpinant

นักวิชาการ นักวิจัย นักฝึกอบรมบุคคลากรในองค์กร ผู้อำนวยการศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

ดร. ชาญ มายอด

Dr. Charn Mayod

ภาควิชาปรัชญาและศูนย์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร. ศิรประภา ชวะนะญาณ

Assoc .Prof. Dr. Siraprapa Chavanayarn

กรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ดร. วรรณนภา วามานนท์

Dr. Wannapa Wamanond

ที่ปรึกษากลุ่มผู้อบรม

Mentor Team

ภาควิชาปรัชญา และศูนย์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร. ใกล้รุ่ง อิโซ

Ajarn Klairung Iso, Ph.D.

นักวิชาการอิสระ

ดร. ภูเบศ สุขแจ่ม

Phubes Sukjam, Ph.D.

อาจารย์ประจำ ม.ราชภัฏพระนคร
อาจารย์ประจำ ม.อัสสัมชัญ
อาจารย์ประจำ ม.มหิดล
อาจารย์พิเศษ ม.ศรีนคริทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร. อานิกมาลย์ จิตรภักดี

Ajarn Anikamarn Chitpakdee, Ph.D.

Sales & Marketing Director,
Really Really Cool Co., Ltd.

กาญจนา วรนิติเยาวภา

Kanchana Woranitiyaowapha

Country Head,
KJTN Engineering Co., Ltd.

ณัฐนันต์ กตัญญูเสริมพงศ์

Nuthanun Katanyoosermpong

Senior Customer Service,
Grande Asset Hotels & Property Plc.
Senior Cabin Crew, Norwegian Airline

วริศรา กลัญชัย

Warissara Kalanchai

ลูกค้าสัมพันธ์

Customer Relationship

Senior Customer Service,
Grande Asset Hotels & Property Plc.
Senior Cabin Crew, Norwegian Airline

วริศรา กลัญชัย

Warissara Kalanchai

Miss Grand Krabi 2020
Spa Receptionist, Centara Hotel

ชัญญปัญ แทนสอน

Chanyapun Thansorn

เจ้าของธุรกิจเสริมความงาม

นุชนาถ ผ่องรัตนนันท์

Nuchanat Pongratananun

ส่วนหนึ่ง
ของผู้เข้าอบรม

Participants

Read More

ตารางอบรม

Course Schedule

Week

01

13.00-22.00

แนะนำหลักสูตร
แนวคิดทางด้านปรัชญา
การเมือง

Week

09

13.00-22.00

ข้อควรระวัง
กฏหมายของ
นักการเมืองมือใหม่

Read More

Course Schedule

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
Read More

Contact Us

graduation-hat